Tour of Britain, Milk for Stamina.
Tour of Britain bonk/musette from the 1950’s.

Tour of Britain, Milk for Stamina.

Tour of Britain bonk/musette from the 1950’s.